Οδηγίες

Υποβολή περιλήψεων

Καλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες. Να σημειωθεί ότι κάθε συγγραφέας δύναται να υποβάλλει μέχρι και 2 εργασίες.

Το περιεχόμενο της περίληψης κάθε εργασίας θα περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

  1. Περιγραφή του προβλήματος (εδώ αναφέρεται το πρόβλημα ή/και η αιτία/το ερέθισμα για την εκπόνηση της εργασίας) και σκοπός της εργασίας (εδώ αναφέρεται ο κύριος και βασικός σκοπός της εργασίας).
  2. Μεθοδολογία/Προσέγγιση (εδώ περιγράφεται εν συντομία η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ή η προσέγγιση που υιοθετήθηκε ανάλογα με το είδος της έρευνας, π.χ. εμπειρική έρευνα (ποιοτική ή ποσοτική), βιβλιογραφική επισκόπηση, εννοιολογική ανάλυση, συνδυασμός κάποιων εκ των προηγηθέντων τρόπων.
  3. Αποτελέσματα/ευρήματα (εδώ αναφέρονται κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα).
  4. Συμπεράσματα (εδώ αναφέρονται κάποιο ή κάποια κύρια συμπεράσματα).
  5. Λέξεις κλειδιά (όχι περισσότερες από 6 λέξεις, η κάθε λέξη αρχίζει με μικρό γράμμα και διαχωρίζεται από την επόμενη με κόμμα, εκτός της τελευταίας).

 

Θα πρέπει, επίσης, να δηλώσετε απαραιτήτως τα εξής:

Α.        Η εργασία αυτή ανήκει κατά κύριο λόγο:

στη Θεματική Ενότητα Νο … με τίτλο …………….

και στην Υποενότητα με τίτλο …………

(Εδώ θα χρειαστεί να ανατρέξετε στις θεματικές ενότητες και υποενότητες του Συνεδρίου και στην περίπτωση που η εργασία ανήκει σε περισσότερες από μία ενότητες θα γραφεί η επικρατέστερη).

Β.        Μετά την ολοκλήρωση του κειμένου στην Ελληνική γλώσσα θα ακολουθήσει ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του συγγραφέα (ή τα ονόματα των συγγραφέων) και το κείμενο της περίληψης μαζί με τις λέξεις κλειδιά στην Αγγλική γλώσσα.

Η έκταση του κειμένου της περίληψης δεν θα υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων είναι η 17.09.2017

Η περίληψη θα υποβληθεί στo e-mail του συνεδρίου leadership2017@uom.edu.gr σύμφωνα με τα δύο πρότυπα (Templates) εκ των οποίων στο ένα θα δηλώνονται τα στοιχεία του/των συγγραφέα/ων, ενώ στο δεύτερο πρότυπο η υποβολή της περίληψης θα είναι ανώνυμη.

Πρότυπο Επώνυμο, Πρότυπο Ανώνυμο

Όλες οι περιλήψεις των εργασιών θα αποσταλούν στα αρμόδια μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου με βάση το περιεχόμενό τους και την ένταξή τους σε μία εκ των θεματικών ενοτήτων. Όλες οι εργασίες θα κριθούν ισότιμα, ανεξάρτητα από τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσονται, με το σύστημα της ανώνυμης κρίσης. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές θα συμπεριληφθούν στον ψηφιακό τόμο των περιλήψεων. Επισημαίνεται ότι μετά την αποδοχή της περίληψης απαιτείται η άμεση εγγραφή στο συνέδριο και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού ώστε να συμπεριληφθείτε εγκαίρως στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Οδηγίες για την συγγραφή του τελικού κειμένου των εργασιών θα δοθούν σε ύστερο χρόνο και όσες από τις τελικές εργασίες τύχουν αποδοχής θα δημοσιευτούν στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου.